Algemene voorwaarden

Op deze pagina vind u onze algemene voorwaarden

U kunt onze algemene voorwaarden direct inzien/downloaden

Algemene Voorwaarden van Luik Totaal

Algemene voorwaarden:

1. Toepasselijkheid
1.1. Op alle offertes en leveringen van Luik Totaal, zijnde en hierna te noemen leverancier,  zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

1.2. Indien de opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van –of niet voorkomen in- deze voorwaarden zijn deze voor de leverancier alleen bindend indien en voor zover deze door leverancier uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2. Offertes
2.1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft leverancier het recht de prijzen hierover aan te passen.

3. Opdrachten / Orders
3.1. Opdrachten / orders zijn slechts bindend indien zij door de opdrachtgever schriftelijk zijn bevestigd, of bij gebreke van zodanige bevestiging door de uitvoering van de order door leverancier.

3.2. De opdrachtgever is steeds verplicht voor de opdracht leverancier volledig in te lichten over de door hem gebruikte kwaliteitseisen, bij gebreke waarvan leverancier, indien dit na aanvaarding van de opdracht blijkt, gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden zonder dat daardoor voor de opdrachtgever enig recht op een vergoeding uit welken hoofde dan ook ontstaat.

3.3. Niet functionele verschillen tussen luiken, hang- en sluitwerk, montage en alle overige specificaties en kwaliteitsvermeldingen en de werkelijke uitvoering van het geleverde geven de opdrachtgever geen recht op enigerlei vergoeding, in welke vorm of uit welken hoofde ook.

4. Prijzen
4.1. De prijzen van zijn gebaseerd op de op de datum der offerte voor ons geldende kostenbepalende factoren. Indien na verloop van 3 maanden na datum van aanbieding en/of bevestiging de prijzen van deze kostenbepalende factoren een verhoging ondergaan, ook al is deze verhoging gebeurd tengevolge van de tijdens het uitbrengen van de offerte c.q. bevestiging te voorziene omstandigheden, zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, welke prijsverhoging voor de opdrachtgever bindend is.

5. Levertijd
5.1. De levertijd gaat in op de datum waarop de schriftelijke opdracht door leverancier wordt ontvangen.

5.2.Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6. Leveringen
6.1 leverancier is gerechtigd een opdracht in deelleveringen te splitsen en te factureren met behoud van het recht betaling te verlangen per gefactureerde deellevering overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden.

7. Risico’s en transport
7.1. Het risico voor de goederen is vanaf het tijdstip waarop deze voor aflevering gereed zijn voor de opdrachtgever.

8. Wijziging opdracht
8.1. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van de opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan de opdrachtgever.

8.2. Indien leverancier, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is leverancier gerechtigd de daaruit vloeiende meerdere kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.

9. Auteursrechten
9.1. De leverancier behoudt zich ten aanzien van de door hem gemaakte tekeningen, foto’s en installatieschema’s en ook ten aanzien van de door hem gebruikte productiemethoden uitdrukkelijk alle rechten op en voortvloeiende uit rechten van intellectuele eigendom, zoals rechten op modellen, auteursrechten en octrooien voor, tenzij anders is overeengekomen.

9.2. Alle door de leverancier verstrekte tekeningen, foto’s, schetsen etc. blijven eigendom van de leverancier en dienen op diens verzoek onmiddellijk aan hem te worden teruggezonden. Zij mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de leverancier nog geheel, noch gedeeltelijk, worden gekopieerd, aan derden ter hand worden gesteld of ter inzage gegeven, noch door opdrachtgever worden gebruikt voor de productie van goederen en/of diensten waarop zij betrekking hebben.

10. Garantie
10.1.Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert leverancier dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

11. Betalingsvoorwaarden
11.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling binnen 30 dagen na datum van de dan ter zake opgemaakte factuur netto contant te gebeuren.

11.2. Indien betaling niet binnen de in dit artikel bedoelde betalingstermijn heeft plaatsgevonden is leverancier gerechtigd vanaf het einde van deze termijn zonder ingebrekestelling een vergoeding wegens renteverlies te berekenen van 10% per jaar of de wettige rente – zo deze hoger is – over het dan openstaande bedrag.

11.3. leverancier is voorts gerechtigd buiten de koopprijs en rente van de opdrachtgever alle incassokosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die niet door betaling zijn veroorzaakt, te vorderen. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd voor elk geval waarin leverancier zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd.

12. Eigendomsvoorbehoud
12.1. Zo lang de opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht blijven alle geleverde goederen eigendom van leverancier.

12.2. Ingeval de opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover leverancier niet nakomt is leverancier zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de goederen terug te nemen, in welk geval ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van leverancier op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

13. Bijzondere omstandigheden aan de zijde van de opdrachtgever
13.1. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

13.2. In bovenstaande gevallen heeft leverancier voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht leverancier vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

13.3. Indien een van de vermelde omstandigheden zich voordoet is leverancier gerechtigd de volledige koopprijs van de goederen onmiddellijk bij vooruitbetaling te vorderen en of zekerheidsstelling voor de overeengekomen prijs te verlangen, dit ter keuze van leverancier.

14. Overmacht
14.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat leverancier door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van leverancier niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst bij aangetekend schrijven kunnen worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

15. Ontbinding
15.1. Indien de opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft leverancier het recht alle met de betrokken opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van leverancier op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

16. Geschillen
16.1. Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

16.2. Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Oost Nederland.

 

 

Sorry, we hebben het erg druk

Wegens enorme drukte kunnen wij op dit moment geen nieuwe offertes maken. Uiteraard kunt u wel de nodige inspiratie opdoen en in onze webshop de mogelijkheden voor het hang- en sluitwerk alvast bekijken.
Zodra het weer wat rustiger is zullen we weer nieuwe offertes maken en nieuwe orders aannemen.

Alleen hang- en sluitwerk voor luiken nodig: meer informatie

 

Melding sluiten

Wij maken gebruik van cookies om de functionaliteit van de website te verbeteren. Meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten